Deze beweging van het ene jaar naar het andere, die als een cirkel ronddraait en zich eindeloos herhaalt, kunnen we ervaren als een eeuwige herstart of als een eeuwige nieuwheid waar noch het verleden verblijft noch de toekomst bestaat.

Met andere woorden, om ervoor te zorgen dat noch het oude, noch de projecties in een hypothetische toekomst de plaats innemen van, of de realiteit van het huidige leven absorberen.
Ons leven is niets anders dan beweging, van het ene moment naar het andere, en het kostbaarste wat we hebben is het innerlijke vermogen om ons intiem af te stemmen op de eeuwigheid van het heden.

Vanaf deze aarde, vanuit deze enorme ruimte die het heden is, kan het licht van de intelligentie van het hart onthuld worden.
In dit licht ligt het kostbaarste wat we te bieden hebben, om uit te delen aan onszelf en aan anderen, als “medicijn”voor deze steeds meer lijdende wereld in crisis: “onze” bewuste en liefdevolle aanwezigheid.

Ik hoop met heel mijn hart dat dit licht, elke stap die we zetten op het pad van het bestaan zal verlichten en dat het een bron van inspiratie zal zijn voor alle wezens, zodat deze wereld tot rust kan komen en aan wijsheid kan ‘winnen’.
Ik wens jullie (ons) toe een bewuste en liefdevolle aanwezigheid te cultiveren, en moge dit jaar gevuld zijn met de energie, wijsheid en vreugde van het hart terwijl we reizen op het Pad dat we delen.

In de diepte van het Zijn
Is er een bodem, een compost
Of eerder
Een plek van welkom
Waar de welwillende Aanwezigheid zich manifesteert
Degene die naar ons lacht
Het pad van alle mogelijkheden
Vanuit het hart, Patrick

Ce mouvement, de passage d’une année à l’autre, qui tourne comme un cercle, indéfiniment, se répétant sans cesse, nous pouvons le vivre comme un éternel recommencement ou comme une éternelle nouveauté où ni le passé ne demeure et ni le futur n’existe.

C’est-à-dire de veiller à ce que ni l’ancien, ni les projections vers un hypothétique futur prennent la place, absorbent la réalité de la vie présente.
Notre vie n’est que mouvement, passage d’un instant à l’autre et ce que nous avons de plus précieux est cette capacité intérieure de nous accorder intimement à l’éternité du présent.

De cette terre, de ce vaste espace qu’est le présent, peut se révéler la lumière de l’intelligence du cœur.
Au sein de cette lumière réside ce que nous avons de plus précieux à offrir, à dispenser pour nous-même, aux autres, comme «médicament» à ce monde en crise qui est de plus en plus souffrant : «notre» présence consciente et aimante.

Je souhaite de tout coeur que cette lumière éclaire chaque pas que nous posons sur le chemin de l’existence et qu’elle soit une source d’inspiration pour tous les êtres pour que ce monde puisse s’apaiser et «gagner» en sagesse.
Je vous(nous) souhaite de cultiver la présence consciente et aimante, et que cette année soit habitée par l’énergie, la sagesse et la joie du cœur pour cheminer dans la Voie que nous partageons.

 

Au fond de l’Etre
Existe une terre, un terreau
Ou plutôt
Un lieu d’accueil
Où se manifeste la Présence bienveillante
Celle qui nous sourit
Le Chemin de tous les possibles

De cœur à cœur, Patrick