2019
(vertaling hieronder)

Le mouvement incessant de la vie poursuit sa marche inlassablement. De même que le chemin de notre existence est une succession de morts et de renaissances, d’ombres et de lumières, d’anciens et de renouveaux…

Dans cette période troublée que nous sommes en train de vivre, où la souffrance est de plus en plus palpable, il devient de plus en plus essentiel que puisse s’ouvrir, se révéler en chacun(e) d’entre nous l’intelligence du cœur.

Je souhaite donc que la bienveillance, l’attention, la présence, l’ouverture du cœur vous(nous) accompagnent tout au long du voyage spirituel que peut être notre vie.

Et je souhaite de tout cœur qu’en tant que chercheurs(es), en tant qu’êtres engagés dans cette voie spirituelle que nous partageons, nous cultivions dans nos cœurs et dans nos actions ces qualités inhérentes à l’Être.

Dans ce sens, la pratique spirituelle vécue au sein de notre vie est une contribution fondamentale pour que puisse émerger dans le monde une conscience empreinte de respect, de sagesse et d’amour.

Pour cette nouvelle année je vous transmet ce poème écrit pendant une retraite ; en souhaitant qu’il soit une source d’inspiration et qu’il résonne dans le cœur conscient.


Absorbé

Dans la simplicité de l’assise
Absorbé
Dans l’intimité du moment présent
Que manque-t-il ?
Sans attache
A la forme ou à la non-forme
Sans aucune considération, notion
A ce qui est ou à ce qui n’est pas
Le cœur conscient contemple.
Comme le soleil du matin
Se reflétant dans une goutte de rosée
L’éclat silencieux de la Totalité
Habite ce corps-esprit
Qui n’est ni limité, ni illimité

De cœur à cœur,
Patrick


NL vertaling:

2019

De onophoudelijke beweging van het leven vervolgt zijn gang al maar. Net zoals de weg van ons bestaan een opeenvolging van doden en hergeboortes is, van schaduwen en lichten, van ouden en vernieuwers…
In deze troebele tijden waarin we leven, waar het lijden meer en meer tastbaar is, wordt het meer en meer essentieel dat in ieder van ons de intelligentie van het hart zich kan openen, zich kan openbaren.
Ik wens dus dat de welwillendheid, de aandacht, de aanwezigheid, de openheid van het hart jullie (ons) begeleidt langs de hele weg door van de spirituele reis dat ons leven kan zijn.
En ik wens van ganser harte dat wij in onze harten en onze handelingen die kwaliteiten, inherent aan het Zijn cultiveren.
In die zin, is de spirituele praktijk die beleefd is te midden van ons leven, een fundamentele bijdrage opdat er een bewustzijn, doordrongen van respect, wijsheid en liefde zou opduiken in de wereld.
Voor dit nieuwe jaar draag ik dit gedicht , geschreven tijdens een retraite, over, daarmee wens ik dat het een bron van inspiratie mag zijn en dat het resoneert in het bewuste hart.

Geabsorbeerd

In het eenvoudig zitten
Geabsorbeerd
In de intimiteit van het huidige moment
Wat is er tekort?
 Zonder hechting
Aan de vorm of aan de niet-vorm
Zonder geen enkele overweging, notie
Over wat is of over wat niet is
Aanschouwt het bewuste hart.
Zoals de ochtendzon
Zich weerspiegelt in een dauwdruppel
Bewoont de stille schittering van het Geheel
Dit lichaam-geest
Dat noch begrensd, noch onbegrensd is.

Van hart tot hart,
Patrick