« 2021 …
Een bladzijde  werd zo pas omgedraaid, daarbij achterlatend wat is geweest … en een nieuwe opent zich : volledig blank met zijn amalgaam aan onbekenden, onzekerheden maar ook beloftes.
We leven in een verstoorde periode, waarbij het doel uit zicht verdwenen is. Ze nodigt sommigen onder ons uit te starten met het zoeken naar de zin van dit alles.
Omdat we géén enkel controle hebben op wat buiten ons om gebeurt noch op de condities die ons leven zullen bepalen, zal alleen de manier waarop wij ze waarnemen ons toelaten om ze om te buigen in een vermogen tot zelfkennis en transformatie.

Deze periode zet aan om ons aan te passen aan “ons” eigen middelpunt en overeen te komen met het bewuste hart als we deze willen doorkomen zonder heen en weer geschud te worden door de wind van angst en het inzicht te verwerven dat de diepe zin van het bestaan in ons zelf ligt.

Voor het jaar dat komt, dat zich slechts stap na stap, ogenblik na ogenblik zal aftekenen, wens ik jullie toe dat de Aanwezigheid, de Liefde, de Vreugde en de Sereniteit het noodzakelijk voedsel zouden zijn van “ons” bestaan. Dat ze de teelaarde mogen vormen waarop vertrouwen gecultiveerd wordt in de granen die we met een bewust hart zullen zaaien om zó elke stap te verlichten die we zetten op de Weg én op die manier bij te mogen dragen aan het verspreiden van het Licht van bewustzijn in deze wereld die er zo een nood aan heeft.

Ik wens heel innig dat de spirituele weg waarvoor we ons geëngageerd hebben en de weg die ieder van ons gaat een bijdrage moge vormen opdat deze verspreiding van Licht zou gebeuren… !

In het diepste van het “Zijn”
Bestaat een land, een teelaarde
Of eerder
Een plaats van verwelkoming
Waar zich de welwillende Aanwezigheid manifesteert
Deze die naar ons glimlacht
De weg van alle mogelijkheden

Van hart tot hart, Patrick »

Voeux pour le nouvel an de Maître Zen Patrick Pargnien

« 2021
Une page vient de se tourner… laissant derrière ce qui a été… et une nouvelle s’ouvre à nous encore vierge et donc avec son lot d’inconnus, d’incertitudes mais aussi de promesses…
Nous sommes en train de vivre une période troublée, en perte de sens, qui invite très certainement certains(es) d’entre nous à se mettre en marche, en quête de sens.
N’ayant aucun contrôle sur les événements extérieurs ou sur les conditions qui jalonnerons notre vie, seule notre manière de les appréhender permettra de les convertir en potentialité de connaissance de soi et de transformation.
Cette période nous incite donc à nous aligner à « notre » axe intérieur et à nous accorder au cœur conscient si nous voulons la traverser sans être « balayés(es) » par les vents de la peur et percevoir que le sens profond de l’existence est en soi-même.
Pour cette année à venir qui se dessinera pas après pas, instant après instant, je vous(nous) souhaite que la Présence, l’Amour, la Joie et la Sérénité du cœur soient la nourriture essentielle de « notre » existence ; qu’elle puisse être le terreau où se cultive la confiance en les graines que nous sèmerons avec le cœur conscient pour éclairer chaque pas posé sur le Chemin et contribuer à l’émergence de la Lumière de la conscience dans ce monde qui en a grandement besoin.
Je souhaite aussi profondément que la voie spirituelle dans laquelle nous sommes engagés et le cheminement de chacun(e) d’entre nous soient une contribution pour que cette émergence advienne… !

Au fond de l’Être
Existe une terre, un terreau
Ou plutôt
Un lieu d’accueil
Où se manifeste la Présence bienveillante
Celle qui nous sourit
Le Chemin de tous les possibles

De cœur à cœur,     Patrick »